Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld

De basis van lotgenotencontact op Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is vertrouwen en wederzijds respect. Vanuit die gedachte hebben we de ‘Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld’ opgesteld. Als iedereen zich hieraan houdt, ontstaat een prettige sfeer waarbinnen ruimte is jezelf te uiten en vervelende incidenten kunnen worden voorkomen. In het algemeen geldt: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Voorwaarden voor lidmaatschap

 • Doelgroep. Lidmaatschap staat open vrouwelijke én mannelijke slachtoffers van seksueel geweld of seksueel misbruik die lotgenotencontact zoeken. Uitzondering hierop zijn mensen wiens account gedeactiveerd is vanwege een overtreding van onze huisregels.
 • Gebruikersnaam. Obscene, denigrerende, racistische, seksistische, haatdragende, beledigende, discriminerende, Godslasterende, kwetsende of triggerende gebruikersnamen, alsmede gebruikersnamen zoals anoniem, bezoeker, onbekend en koosnaampjes zoals liefje, lieverd, schatje, variaties hiervan of woorden van gelijke strekking (ook niet in een andere taal), zijn niet toegestaan.
 • Eén account per persoon. Het is niet toegestaan je voor te doen als iemand anders door meerdere accounts aan te maken.
 • Actief lidmaatschap. Wederzijds vertrouwen vinden wij een voorwaarde voor effectief lotgenotencontact. Vertrouwen moet groeien en dat kan alleen als je elkaar leert kennen. Daarom verwachten wij dat je actief deelneemt aan gesprekken op het forum en/of de chat en je, na aanmelding, op het forum onder ‘Introductie en persoonlijke verhalen’, even voorstelt. Je kunt bijvoorbeeld iets vertellen over jezelf, wat je overkomen is en/of wat je hoopt te vinden in lotgenotencontact. Vind je dat moeilijk? Geef het aan zodat wij je kunnen helpen.
 • Positieve en respectvolle houding. Wij vragen een positieve en respectvolle houding ten opzichte van alle leden. Daarom verwachten wij dat je ook openstaat voor onderling contact tussen mannelijke en vrouwelijke leden.
 • VPN diensten en proxyservers. Het gebruik van VPN of proxyserver is niet toegestaan omdat dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor andere leden. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, net zoals je eigen Internet Service Provider. Je privacy is dus gewaarborgd, ook zonder gebruik van VPN of proxyserver. Meer hierover vind je in ons privacybeleid.

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ben je niet welkom als lid. Wij adviseren je dan op zoek te gaan naar een ander lotgenotenplatform met minder strikte voorwaarden.

Het team van LSG

Zowel op het forum als op de chat houden moderators toezicht op de naleving van de huisregels. Op de chat zijn, naast moderators, ook gastheren en gastvrouwen actief. Moderators, gastheren en gastvrouwen worden aangestuurd en ondersteund door de community manager. Tezamen vormen zij het team van LSG.

Aanwijzigingen van teamleden dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Doel van lotgenotencontact op LSG

Lotgenotencontact op LSG heeft als doel bij te dragen aan de verwerking van seksueel misbruik en het herstellen van de gevolgen daarvan.

Dit willen wij bereiken door vanuit een respectvolle, positieve en actieve houding:

 • (h)erkenning bij elkaar te vinden;
 • ervaringen met elkaar te delen;
 • elkaar te bemoedigen en te steunen;
 • elkaar te motiveren en te stimuleren;
 • nuttige informatie, tips en adviezen uit te wisselen.

Respecteer elkaars privacy

Beschouw lotgenotencontact binnen LSG als vertrouwelijk. Verspreid daarom geen persoonlijke informatie over mede-lotgenoten of inhoud uit berichten buiten LSG.

Deel op ons forum en in onze chatrooms geen contactgegevens zoals:

 • namen;
 • (mail) adressen;
 • social media gegevens;
 • telefoonnummers.

Als je contactgegevens wilt uitwisselen, doe dat dan in een privé bericht op de chat, maar wees terughoudend totdat je iemand wat beter kent. Doe het in ieder geval nooit omdat iemand aandringt terwijl jij het zelf liever niet wilt, je bent nergens toe verplicht.

Breng de privacy van anderen niet in gevaar. Zorg dat niemand je wachtwoord kent of kan achterhalen, sta je browser niet toe je wachtwoord op te slaan, gebruik geen automatisch inloggen en laat je PC of telefoon niet onbeheerd achter.

Houd rekening met elkaar

Laat mede-lotgenoten in hun waarde. Probeer het principe van hoor en wederhoor toe te passen. Iedereen heeft de behoefte zijn/haar verhaal te vertellen, sta daarom ook open voor andere lotgenoten. Wees voorzichtig met het geven van adviezen. Probeer vooral te luisteren, begrip te tonen en vragen te stellen. Houd in je achterhoofd dat iets wat voor jou werkt, voor iemand anders niet hoeft te werken. Spreek daarom vanuit jezelf. Vertel wat jou geholpen heeft, geef iemand ruimte erover na te denken en respecteer zijn/haar keuze je advies niet op te volgen.

Gezien de aard van ons platform kunnen wij onmogelijk stellen dat er geen seksueel getinte inhoud geplaatst mag worden. Realiseer je wel dat zulke inhoud, juist omdat iedereen hier met seksueel misbruik en/of seksueel geweld te maken heeft gehad, makkelijk verkeerd kan vallen. Wees daar dus voorzichtig mee, zeker in privé gesprekken op de chat. Plaats in ieder geval geen seksueel getinte afbeeldingen, filmpjes of verwijzingen naar websites met seksueel getinte inhoud.

Het is niet toegestaan berichten te plaatsen…

 • over actuele zelfmoordgedachten. Dit is niet toegestaan omdat het te confronterend en belastend is voor andere lotgenoten. Wil je er toch over praten en/of zoek je hulp? Ga dan naar www.113.nl als je in Nederland woont of naar www.zelfmoord1813.be als je in België woont.
 • over seksueel misbruik wat nog steeds plaatsvindt. Dit is niet toegestaan, om dezelfde reden als hierboven genoemd is. Wil je er toch over praten en/of zoek je hulp om het misbruik te stoppen? Ga dan naar www.slachtofferhulp.nl als je in Nederland woont of naar www.caw.be als je in België woont.
 • met obscene, denigrerende, racistische, seksistische, haatdragende, gewelddadige, beledigende, discriminerende, Godslasterende en/of anderszins kwetsende opmerkingen als inhoud.
 • met het doel seksuele fantasieën te voeden en/of tot uiting te brengen.
 • waarin reclame gemaakt wordt voor producten of diensten van derden.
 • met verwijzingen naar commerciële websites of websites die geen relatie hebben met seksueel misbruik.
 • waarvan de inhoud in strijd is met de wet, zoals teksten, foto’s en films waar copyright op rust of verwijzingen naar websites met illegale software.

Sancties en maatregelen

Als vastgesteld wordt dat iemand zich niet aan onze huisregels en/of ons privacybeleid houdt, zal een moderator in eerste instantie proberen hierover in gesprek te gaan. Mocht dit niet lukken en/of niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan zal de situatie aan ons team worden voorgelegd.

Het team kan besluiten iemand de rechten te ontnemen om berichten op het forum te plaatsen en/of de rechten te ontnemen om privé berichten op de chat te versturen. Als uiterste maatregel kan het team besluiten iemands account te deactiveren.

Deactivering van accounts vind altijd plaats als blijkt dat iemand:

 • niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet;
 • privacygevoelige informatie van anderen verspreidt buiten LSG;
 • berichten plaatst met het doel seksuele fantasieën te voeden en/of tot uiting te brengen;
 • aanwijzingen van moderators bij herhaling niet opvolgt;
 • zich bij herhaling niet aan de huisregels houdt of openlijk aangeeft dit niet te willen doen.

Wij gaan er vanuit dat deze maatregelen niet nodig zullen zijn omdat iedereen het belang van onze huisregels inziet en zich er daarom aan zal houden.

Informatie over de gevolgen van deactivering van accounts vind je in ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet wettelijk toelaatbare informatie in berichten. Ook schade veroorzaakt door leden die zich niet houden aan de huisregels, aanvaarden wij niet. Wel nemen wij passende maatregelen om herhaling te voorkomen. Voor meer informatie over aansprakelijkheid, verwijzen wij naar ons privacybeleid en onze disclaimer.

Wijzigingen

Onze huisregels zijn afgestemd op de huidige mogelijkheden van LSG. Eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam onze huisregels regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen of opmerkingen hebt over onze huisregels kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Huisregels voor het gebruik van de chat

De ‘Huisregels voor het gebruik van de chat’ zijn een aanvulling op de ‘Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld’. Tezamen zijn zij van toepassing op het gebruik van de chat.

Toegang tot de chat

Alleen ingelogde leden hebben toegang tot de chat.

Chatrooms en privé gesprekken

Op LSG kun je chatten in verschillende kamers. Elke kamer heeft een eigen gespreksonderwerp. Kies de kamer die het beste aansluit bij waar jij het over wilt hebben/in geïnteresseerd ben, dan weet je zeker dat je mensen treft die je begrijpen.

Naast chatten in de verschillende kamers, kun je ook privé gesprekken voeren. Dit kan zowel één op één, als met meerdere mensen. Voor privé gesprekken met meerdere mensen is een privé kamer beschikbaar. De sleutel (wachtwoord) van deze kamer is op te vragen bij de moderator.

Gesprekken die in kamers worden gevoerd, worden niet bewaard. Wil je een gesprek later teruglezen? Dan mag je het gesprek — uitsluitend voor eigen gebruik — kopiëren, in een document plakken en op je eigen computer opslaan.

Eén op één privé gesprekken blijven gedurende twee weken op de site beschikbaar. Daarna worden ze automatisch verwijderd. Wil je een privé gesprek langer bewaren? Dan mag je het gesprek — uitsluitend voor eigen gebruik — kopiëren, in een document plakken en op je eigen computer opslaan.

Gastheren, gastvrouwen en moderators

Elke avond tussen 21:00 en 23:00 uur in ieder geval op maandag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur is er tenminste één moderator en/of één gastheer of gastvrouw aanwezig. Zij zijn geen getrainde vrijwilligers of professionele hulpverleners maar, net als jij, lotgenoten die middenin hun verwerkingsproces zitten. Daarom zijn ook zij niet de aangewezen personen om te chatten over zelfmoordgedachten of misbruik dat nog steeds plaatsvindt.

Wij vinden het belangrijk dat gastheren en gastvrouwen op de eerste plaats als lotgenoten deel kunnen nemen aan de chat. Daarom is niet zichtbaar welke leden de rol van gastheer of gastvrouw hebben.

Naast hun eigen behoefte aan lotgenotencontact, hebben gastheren en gastvrouwen als taak:

 • nieuwe leden welkom te heten en wegwijs te maken;
 • leden te stimuleren actief deel te nemen aan gesprekken;
 • ervoor te zorgen dat de sfeer op chat prettig is/blijft;
 • erop toe te zien dat de huisregels nageleefd worden;
 • acute nood te signaleren en, indien nodig, iemand door te verwijzen;
 • bijzonderheden terug te koppelen naar een moderator.

Gastheren en gastvrouwen treden niet zelf op bij overtredingen van de huisregels maar koppelen dit terug naar een moderator.

Moderators zijn zichtbaar, maar passief aanwezig. Zij komen alleen in actie als leden zich niet aan de huisregels houden en/of bij meldingen van ongepast gedrag. Moderators kunnen hierover gesprekken aangaan, maar ook sancties en maatregelen opleggen. Moderators maken hiervoor gebruik van één gemeenschappelijke moderator-account. Het is dus niet zichtbaar wie onze moderators zijn. Zo kunnen moderators optreden zonder daar als lotgenoten op aangekeken te worden.

Melden van ongepast gedrag

In onze chatrooms mag je er melding van maken als iemand:

 • zich niet aan de huisregels houdt;
 • je, om wat voor reden dan ook, een ongemakkelijk gevoel bezorgt;
 • in acute nood verkeert (denk aan misbruik dat nog steeds plaatsvindt of actuele zelfmoordgedachten).

Als er een moderater op de chat aanwezig is, kun je deze aanspreken. Als er geen moderator aanwezig is, kun je een melding doen door op iemands naam te klikken en te kiezen voor ‘Meld gebruiker’. Eén van onze moderators neemt dan binnen 24 uur contact met je op om te informeren naar de reden van je melding zodat, indien nodig, actie ondernomen kan worden. Moderators koppelen meldingen altijd terug naar ons team.

Huisregels voor het gebruik van het forum

De ‘Huisregels voor het gebruik van het forum’ zijn een aanvulling op de ‘Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld’. Tezamen zijn zij van toepassing op het gebruik van ons forum.

Toegang tot het forum

Het forum van LSG bestaat uit een openbaar en besloten deel. Het besloten deel is alleen toegankelijk voor leden, het openbare deel voor iedereen. Om discussies te kunnen starten en reacties te kunnen plaatsen, zowel in het openbare als in het besloten deel, is het noodzakelijk je te registreren als lid.

Auteursrecht en copyright

Het auteursrecht van een bericht dat op het forum van LSG is geplaatst, behoort toe aan de auteur van het bericht. Indien een bericht/artikel geplaatst is namens LSG, behoort het auteursrecht toe aan LSG. Uitzondering hierop is inhoud afkomstig uit andere bronnen. In dat geval behoort het auteursrecht toe aan de bron en moet deze ook bij het bericht vermeld worden.

Het is niet toegestaan inhoud van berichten/artikelen te kopiëren en/of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Om toestemming te verkrijgen, kun je gebruik maken van het contactformulier. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film en opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik.

Discussies starten en reageren

Kijk, voor je een nieuwe discussie start, eerst of er niet al een lopende discussie over hetzelfde onderwerp is. Zo ja, overweeg om in die discussie te reageren i.p.v. een nieuwe discussie over hetzelfde onderwerp te beginnen. Zo nee, bepaal in welk subforum je discussie het beste past. Geef je discussie een duidelijke titel.

Reageer in discussies alleen inhoudelijk op het onderwerp van de discussie. Probeer bij het schrijven van een bericht te letten op de leesbaarheid. Sluit zinnen in ieder geval af met een punt en begin nieuwe zinnen met een hoofdletter.

Wat we liever niet hebben

Gedraag je niet als moderator als je dat niet bent. Als je vindt dat een discussie niet conform de huisregels verloopt of als je een discussie niet langer interessant vindt, plaats dan in geen geval een reactie op het forum waarin je je ongenoegen uit. Ben je van mening dat er ingegrepen moet worden of dat een discussie gesloten moet worden? Klik op het bericht-ID rechts bovenaan het bericht, kopieer het adres en verstuur dit via het contactformulier

Maak geen vervelende, flauwe of grappig bedoelde opmerkingen over type- of taalfouten. Realiseer je dat niet ieders type- en taalvaardigheid even goed is. Richt je op de inhoud van een bericht en vraag alleen om verduidelijking als je deze, door type- of taalfouten, niet goed begrijpt.

Rol van moderators op het forum

Moderators zien erop toe dat de inhoud van gesprekken en/of reacties conform de huisregels is. Zij verplaatsen, indien nodig, gesprekken en/of reacties naar het juiste subforum en/of gesprek, en/of verwijderen ongepaste inhoud. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderators.

Melden van ongepast gedrag

Ondanks dat onze moderators hun uiterste best doen toe te zien op naleving van de huisregels, kan het voorkomen dat hen iets ontgaat. Constateer je zelf inhoud van berichten die niet conform onze huisregels is, dan kun je dit melden via de knop ‘Spam’. Eén van onze moderators neemt dan binnen 24 uur contact met je op om te informeren naar de reden van je melding zodat, indien nodig, actie ondernomen kan worden.

versie 20180910